Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2014

owlmarcia
8409 4cba 500

thomeyorker:

David Lynch around 1966, when he was an art student at the PAFA

owlmarcia
2900 2294 500
owlmarcia
8109 3033 500
Picasso
7604 e582 500
owlmarcia
6339 9cff 500
owlmarcia
owlmarcia

October 20 2014

Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazapachsiana zapachsiana
5351 5276
Reposted fromgoniewicz goniewicz viainsanedreamer insanedreamer
4114 31c0 500
Reposted fromTadaki Tadaki vianadelle nadelle
owlmarcia
1736 e0b7
owlmarcia
Nie hoduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści.
— Charles Bukowski
Reposted fromautunno autunno viaiamdreamer iamdreamer
9386 c33c 500

ooopsfuck:

like an adolescent suzy from moonrise kingdom

Reposted fromerial erial viawrazliwa wrazliwa
owlmarcia
Alain delon
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
owlmarcia
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viawrazliwa wrazliwa
owlmarcia
3192 a825
Reposted frommalwku malwku viawrazliwa wrazliwa
9479 7d4f
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawrazliwa wrazliwa
7628 1ceb 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawrazliwa wrazliwa
owlmarcia
Reposted fromoll oll viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl